XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2021-09-30

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 września 2021 r. o godzinie 1100  

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja na temat działalności spółek z udziałem Gminy tj.: PGK Sp. z o.o., BTBS Sp. z o.o., PWK Płonia Sp. z o.o., Szpital Barlinek Sp. z o. o.
 4. Ocena działalności Gminy Barlinek w zakresie usług realizowanych przez PGK Sp. z o.o. – utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni i lasów komunalnych, zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Osiedla Moczkowo.
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze osiedla Górny Taras w Barlinku.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2021 r.
 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2021-2034
  w I półroczu 2021 roku.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2021-2034.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek – działka nr 729/23.
 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
  w Żłobku Miejskim w Barlinku.
 15. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych.
 16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda