moment podpisania umów

30 maja br. Gmina Barlinek podpisała cztery umowy o przyznanie unijnego dofinansowania na budowę i przebudowę dróg wiejskich. Łączna wartość inwestycji sięga prawie 4 milionów 708 tys. zł. a dofinansowania ok. 3 mln zł. Prace na drogach rozpoczną się jeszcze w tym roku a zakończą w 2017.

Środki unijne pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lp. Nazwa projektu Wartość projektu (zł) Dofinansowanie (zł) Projektowana nawierzchnia 
 1.Przebudowa drogi we wsi Mostkowo 714 433,47 454 594 bitumiczna (asfaltowa)
 2.Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina 802 617,82 510 705 bitumiczna (asfaltowa)
 3.Budowa drogi Równo-Laskówko 2 476 240,02 1 575 631 bitumiczna (asfaltowa)
 4.Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina 714 336,59 454 532 bitumiczna (asfaltowa)
  Razem 4 707 627,90 2 995 462 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu budowę lub modernizację dróg lokalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Przedstawiciele Gminy Barlinek i K-S Specjalnej Strefy Ekonomicznej

9 maja br. w siedzibie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się spotkanie dotyczące możliwości rozszerzenia w gminie Barlinek Strefy. W spotkaniu uczestniczyli ze strony SSE Krzysztof Kielec Prezes Zarządu i Grażyna Mazur Dyrektor Biura Zarządu oraz ze strony gminy Barlinek Dariusz Zieliński burmistrz Barlinka i Krzysztof Paszek zastępca burmistrza Barlinka.

Dyskutowano o możliwości rozszerzenia SSE w rejonie Barlinka na terenach aktualnie zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Pierwsza lokalizacja dotyczy nieruchomości w sąsiedztwie Strefy Przemysłowej (ul. Szosa do Lipian, dostęp z drogi wojewódzkiej nr 156), natomiast druga wskazywana nieruchomość położona jest w Mostkowie (po dawnym lotnisku, dostęp z drogi wojewódzkiej nr 156). Spotkanie w Kostrzynie poprzedziła wizyta w szczecińskim oddziale ANR, podczas którego omawiano możliwość pozyskania od Agencji na rzecz gminy wskazywanych działek.
Dyskutowano o warunkach jakie należy spełnić, aby rozszerzyć w gminie Barlinek SSE. Zarząd Spółki zainteresowany jest współpracą z barlineckim samorządem. Podkreślono dużą aktywność Organizacji Przedsiębiorców Barlinek i indywidualnych przedsiębiorców oraz dobre kontakty z Zachodnią Izbą Przemysłowo - Handlową w Gorzowie, która już niedługo otworzy w Barlinku swój oddział.

Utworzenie sieci tras rowerowych - podpisanie listu intencyjnego

12 kwietnia br. w Zamku Książąt Pomorskich, Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem w sprawie utworzenia Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie listów intencyjnych przez przedstawicieli gmin leżących na projektowanej Trasie Pojeziernej i Trasie Myśla-Tywa-Odra-Zalew.
Głównym celem projektu jest rozwój turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim poprzez utworzenie spójnej sieci głównych i tematycznych tras rowerowych, których łączna długość wyniesie ponad 1000 km. W wyniku analizy zebranych materiałów, Zarząd Województwa wybrał cztery trasy priorytetowe. Jedną z nich jest Trasa Pojezierna, która przebiega m.in. przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno.

Realizacja projektu będzie finansowana z funduszy europejskich (85%), samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz gmin i powiatów (7,5%).

Zgodnie z planami w najbliższym czasie zostanie przygotowana dokumentacja budowlana, a w 2017r. rozpocznie się budowa pierwszych odcinków tras rowerowych, w pierwszym etapie planuje się wybudowanie trasy rowerowej z Dzikowa do Barlinka po dawnym torowisku oraz budowa centrum przesiadkowego, a także droga dla rowerów z Barlinka do Pełczyc.

Koncepcja utworzenia sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023.

 

Marcel Szczepaniak wylicytował od WOŚP "Fotel Burmistrza"

08 kwietnia nastąpiła zmiana w fotelu Burmistrza Barlinka. Dotychczasowy Burmistrz Dariusz Zieliński, przekazał władzę swojemu nowemu następcy, którym został Marcel Szczepaniak. Co było powodem tej zaskakującej zmiany? W tym miejscu od razu wyjaśniamy, iż zmiana ta była tylko kilkugodzinna, bowiem Marcel, to zwycięzca licytacji "fotela Burmistrza", podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Marcel miał okazję zapoznać się z zasadami pracy w Urzędzie Miejskim, wziął również udział w posiedzeniu zespołu kierowniczego. Marcel ma 6 lat i uczęszcza do Przedszkola "Pod Topolą" do grupy „Kosmonauci". Na uroczystość przybył wraz ze swoimi rodzicami oraz dziadkami. Młody burmistrz otrzymał od władz miasta pamiątkowe upominki.

 

notes

Burmistrz Barlinka zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023".

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), a mianowicie:

Charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie - strategia ta ma charakter polityki mającej na celu jedynie wskazanie podstawowych kierunków rozwoju gminy oraz określenie idei porządkujących możliwy potencjalny zakres zmian rozwojowych. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym i narzędziem wspomagającym decyzje o wyborze działań, nieprzesądzającym o ich realizacji. Nie wyznacza on skonkretyzowanych ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - wskazuje jedynie zadania do wykonania, jednak nie wskazuje konkretnych terminów ich realizacji, czy też usytuowania planowanych inwestycji, bądź rodzaju technologii stosowanej do wykonania zadania;

Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko - realizacja zadań wskazanych w Strategii będzie rozłożona w czasie (do 2023r.) i przestrzeni. Z uwagi na brak konkretnych zapisów dotyczących poszczególnych inwestycji planowanych do realizacji, nie ma możliwości na tym etapie określenia skali oddziaływania na środowisko, nie mniej jednak każde z planowanych działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko będzie przechodziło odrębną procedurę oceny oddziaływania na środowisko na kolejnych etapach planistycznych w celu rozpatrzenia jego wpływu na środowisko, w tym obszary i obiekty chronione;

Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko - w granicach terenu gminy Barlinek znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody. Istotne jednak jest, iż przy tak ogólnych zapisach dokumentu strategicznego można uznać, iż w wyniku realizacji założeń dokumentu nie wystąpią negatywne oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023". Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 292, poz. 880 z późn. zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.

Podkategorie